Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego

Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów w obr. Zakrzów, obr. Zakrzowiec, obr. Podłęże i obr. Staniątki, jedn. ew. Niepołomice.

Data realizacji2016KlientInwestor Niepołomice

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie
Wykonawcy to sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu i uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych.

Zamówienie obejmuje:

  • wykonanie dodatkowych badań, w tym geotechnicznych (wykonawca zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu);
  • sporządzenie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  • uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych inwestycja będzie wykraczała poza działki inwestora i będzie ingerować w działki prywatne;
  • sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Privacy Preference Center