WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA POSCALENIOWEGO

Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w ramach przedsięwzięcia pn. scalanie gruntów w obr. zakrzów, obr. zakrzowiec, obr. podłęże i obr. Staniątki, jedn. ew. Niepołomice.

Data realizacji2016KlientInwestor Niepołomice

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem
Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektu i uzyskanie pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonanie
robót budowlanych.

Zamówienie obejmuje:

  • Wykonanie dodatkowych badań, w tym geotechnicznych (wykonawca zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu),
  • Sporządzenie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających z obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • Uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki prywatne,
  • Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

Privacy Preference Center